Build purpose-driven organizations with OKRs

Τι κινητοποιεί έναν εργαζόμενο να ξεκινήσει κάθε πρωί για τη δουλειά του; Και πώς αυτό το κίνητρο μετουσιώνεται σε παραγωγική δύναμη που συμβάλλει στην ανάπτυξη της εταιρείας και την επίτευξη των επιχειρηματικών της στόχων;

Μοιάζει με την ερώτηση του ενός εκατομμυρίου δολαρίων, αν σκεφτούμε ότι τα τελευταία χρόνια το – “ταρακουνημένο” και από την πανδημία – εργασιακό περιβάλλον χαρακτηρίζεται από την έλλειψη κινήτρου και πάθους για την εργασία.

Η απουσία κουλτούρας, το ασαφές όραμα, η έλλειψη εμπιστοσύνης και διαφάνειας στην επικοινωνία, η κακή ευθυγράμμιση των ομάδων και η λειτουργία τους σε δομή ‘σιλό’, η προσέγγιση top-down (command & control) χωρίς σαφείς προτεραιότητες και στρατηγικούς στόχους, τα παιχνίδια εξουσίας και ο υπέρμετρος φόρτος εργασίας – απόρροια των άκαμπτων, αναποτελεσματικών διαδικασιών – είναι μερικοί μόνον από τους παράγοντες που έχουμε καταγράψει τα τελευταία χρόνια και οι οποίοι πιστεύουμε ότι αποδυναμώνουν τη σύνδεση του εργαζομένου με την εταιρεία και την επίτευξη των στόχων της.

Η παρατήρησή μας αυτή επιβεβαιώνεται και από πρόσφατη έρευνα της Strategy& (PwC’s strategy consulting business) [1] στην οποία πάνω από το 50% των ερωτηθέντων απάντησαν ότι δεν έχουν κίνητρο, πάθος και ενθουσιασμό για τη δουλειά τους. Σύμφωνα με την ίδια έρευνα, η οποία πραγματοποιήθηκε σε περισσότερους από 540 εργαζομένους παγκοσμίως, μόνο των 28% νιώθει να συνδέεται πλήρως με τον σκοπό (purpose) της εταιρείας, το 39% αναγνωρίζει την αξία που παράγει μέσω της εργασίας του, ενώ μόνον το 34% πιστεύει ότι συμβάλλει σημαντικά στην επιτυχία της εταιρείας.

Δεν είναι απαραίτητο ότι αυτή η πραγματικότητα θα αποτυπωθεί εξαρχής στα οικονομικά στοιχεία μιας εταιρείας, μακροπρόθεσμα όμως, αυτή η έλλειψη κινήτρου και σκοπού από το ανθρώπινο δυναμικό θα έχει σημαντικό αντίκτυπο στη βιωσιμότητά της.

Ας φανταστούμε, από την άλλη, ένα περιβάλλον όπου εργαζόμενοι με ισχυρό κίνητρο ενώνουν τις παραγωγικές τους δυνάμεις προς ένα κοινό σκοπό.

 

 Τα OKRs είναι το πιο αποτελεσματικό εργαλείο για τη δημιουργία purpose-driven ομάδων και οργανισμών που ‘ζουν και αναπνέουν’ για έναν καθορισμένο σκοπό.

 

Looking forward: Purpose-driven ομάδες και οργανισμοί

Σκοπός (Purpose).  Αυτή είναι η λέξη που πιστεύουμε ότι θα κυριαρχήσει στο εργασιακό περιβάλλον του (άμεσου) μέλλοντος.

Στο επίκεντρο της προσοχής μας θα βρεθεί η δημιουργία ομάδων και οργανισμών με ξεκάθαρο σκοπό, στον οποίο περιλαμβάνεται η ευθυγράμμιση της αποστολής, των αξιών, του οράματος και των στόχων της εταιρείας με την ευρύτερη ‘αίσθηση σκοπού’ (sense of purpose), πέρα από τον αυτονόητο στόχο της επίτευξης κερδοφορίας.

 

Προς την κατεύθυνση αυτής της ευθυγράμμισης, οι εταιρείες θα πρέπει να εστιάσουν στα ακόλουθα πεδία:

  • Καθορισμός ενός ξεκάθαρου σκοπού, ο οποίος απαντά στο ερώτημα γιατί υπάρχει η εταιρεία, πέρα από την κερδοφορία της.
  • Ευθυγράμμιση συμπεριφορών και αξιών που υποστηρίζουν και ενισχύουν τον σκοπό της εταιρείας, δημιουργώντας ένα περιβάλλον όπου οι εργαζόμενοι αισθάνονται εμπνευσμένοι και κινητοποιούνται ώστε να συνεισφέρουν.
  • Κινητοποίηση και ενδυνάμωση των εργαζομένων ενισχύοντας την αίσθηση ευθύνης και λογοδοσίας (accountability), καθώς και την ανοιχτή επικοινωνία και την ανατροφοδότηση, ώστε όλοι οι εργαζόμενοι να αισθάνονται συνδεδεμένοι με τον σκοπό της εταιρείας και να κατανοούν πώς η εργασία τους συμβάλλει σε αυτόν.
  • Ενσωμάτωση του σκοπού στον πυρήνα της επιχειρηματικής στρατηγικής, με έμφαση στο πώς κάθε πτυχή των λειτουργιών της εταιρείας, από το product development έως το marketing και το customer service, μπορεί να συμβάλει στην εκπλήρωση αυτού του σκοπού.
  • Μέτρηση αντικτύπου (impact), μέσω βασικών δεικτών απόδοσης (KPIs) για την παρακολούθηση των βασικών δράσεων του οργανισμού και τακτική αξιολόγηση της προόδου με στόχο τη βελτίωση των πρακτικών και της στρατηγικής.
  • Διαφάνεια στην επικοινωνία σχετικά με τον σκοπό, τις αξίες και τον αντίκτυπο της εταιρείας, τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά. Η επικοινωνία θα πρέπει να είναι αυθεντική, ειλικρινής, με success stories και παραδείγματα που καταδεικνύουν πώς ο οργανισμός λειτουργεί μέσα από τον σκοπό του.
  • Υιοθέτηση αρχών συνεχούς μάθησης και βελτίωσης, με προσαρμογή στις μεταβαλλόμενες συνθήκες και εξέλιξη των πρακτικών, ώστε να ευθυγραμμιστούν καλύτερα με τον σκοπό της εταιρείας.
  • Ισχυρή δέσμευση της διοίκησης (lead by example) στον σκοπό του οργανισμού, στις πράξεις και τις αποφάσεις. Ενδυνάμωση και υποστήριξη των εργαζομένων ώστε να πράξουν το ίδιο.
  • Αναγνώριση των επιτυχιών και επιτευγμάτων των ομάδων και των ατόμων που συμβάλλουν στην εκπλήρωση του σκοπού του οργανισμού.

 

Operationalize your purpose

Μήπως, όμως, τα παραπάνω ακούγονται πολύ θεωρητικά; Ακριβώς αυτός ο προβληματισμός και η επιμονή μας να συνδέσουμε την θεωρία με την πράξη και τα μετρήσιμα, ‘χειροπιαστά’ αποτελέσματα, είναι που οδήγησε στην ίδρυση της altoValue.

Στρατηγική μας προσέγγιση ήταν εξαρχής η οργάνωση των εταιρειών χρησιμοποιώντας επιτυχημένες και ευέλικτες μεθοδολογίες και οργανωτικά μοντέλα όπως τα OKRs, στον σχεδιασμό και εκτέλεση των στρατηγικών στόχων τους.

OKRs είναι διεθνώς το πιο επιτυχημένο Business Management και Strategy Execution Framework που χρησιμοποιείται από πολύ μεγάλους οργανισμούς εταιρείες όπως η Google, Amazon, Nike, IKEA, HSBC, όσο και από ανερχόμενες εταιρείες, ανεξαρτήτως κλάδου αγοράς.

Τα OKRs παρέχουν στους οργανισμούς ένα δομημένο και ταυτόχρονα ευέλικτο πλαίσιο, για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων και την επίτευξη στόχων που ευθυγραμμίζονται με τον σκοπό (purpose), την αποστολή και τις αξίες τους, μέσω των αρχών της διαφάνειας, της λογοδοσίας (accountability) και της συνεχούς βελτίωσης σε ένα ταχέως εξελισσόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον.

Η αποτελεσματικότητά των OKRs δεν βασίζεται αποκλειστικά και μόνο στον μηχανισμό του καθορισμού και της παρακολούθησης των στρατηγικών στόχων. Η ψυχολογία πίσω από τα OKRs διαδραματίζει κομβικό ρόλο στον προσδιορισμό των προκλήσεων και, αντίστοιχα, των λύσεων, οδηγώντας στην παρακίνηση (motivation), τη δέσμευση (engagement) και την απόδοση των εργαζομένων (Dr. Deepa Nagarajan, The Psychology Behind OKRs, 2023).

Θεωρούμε ότι τα OKRs είναι το πιο αποτελεσματικό εργαλείο για τη δημιουργία purpose-driven ομάδων και οργανισμών που ‘ζουν και αναπνέουν’ για έναν καθορισμένο και κοινώς αποδεκτό σκοπό.

“Begin with the end in mind”[2]. Αυτή είναι η βασική αρχή στην οποία στηρίζονται τα OKRs και η οποία τονίζει τη σημασία της σκόπιμης πρόθεσης (purposeful intentionality) και της στρατηγικής σκέψης (strategic thinking) στις προσωπικές και επαγγελματικές προσπάθειες και αναζητήσεις (endeavors). Ξεκινώντας με ένα σαφές όραμα σχετικά με το ποιο είναι το επιθυμητό αποτέλεσμα (desired outcome), οι εργαζόμενοι αυξάνουν μακροπρόθεσμα τις πιθανότητες επιτυχίας των στόχων και της προσωπικής τους ολοκλήρωσης (fulfillment).

 

Η δημιουργία purpose-driven ομάδων και οργανισμών είναι η τάση που θα κυριαρχήσει στο εργασιακό περιβάλλον του άμεσου μέλλοντος.  

 

Η κουλτούρα των OKRs διαμόρφωσε πλήρως και το δικό μας εταιρικό όραμα από την πρώτη ημέρα ίδρυσης της altoValue. Η αποστολή μας δεν εξαντλείται στην καθοδήγηση των εταιρειών προς την ανάπτυξη και την επίτευξη των στρατηγικών τους στόχων και οράματος. Μέσα από την πρακτική εφαρμογή της μεθοδολογίας μας, βοηθάμε τις εταιρείες να δημιουργήσουν ένα εργασιακό περιβάλλον με δυνατό αίσθημα εμπιστοσύνης, στο οποίο οι εργαζόμενοι νιώθουν ότι εκτιμώνται, παρακινούνται και εκπληρώνουν τις επαγγελματικές φιλοδοξίες τους – και αυτό με τη σειρά του οδηγεί σε αυξημένη παραγωγικότητα, καινοτομία και συνολική επιτυχία, ευημερία και αίσθημα ολοκλήρωσης (fulfillment). Με λίγα λόγια, ένα εταιρικό περιβάλλον όπου ο σκοπός (purpose) μιας εταιρείας είναι ομαδικό επίτευγμα και υπόθεση όλων.

 

Βιβλιογραφία: 

[1] https://www.strategyand.pwc.com/gx/en/unique-solutions/capabilities-driven-strategy/approach/research-motivation.html

[2] The 7 Habits of Highly Effective People, Franklin Covey

 

 

* Tο άρθρο δημοσιεύτηκε στα ελληνικά στην ειδική έκδοση Thought Leaders.

Τι κινητοποιεί έναν εργαζόμενο να ξεκινήσει κάθε πρωί για τη δουλειά του; Και πώς αυτό το κίνητρο μετουσιώνεται σε παραγωγική δύναμη που συμβάλλει στην ανάπτυξη της εταιρείας και την επίτευξη των επιχειρηματικών της στόχων; Μοιάζει με την ερώτηση του ενός εκατομμυρίου δολαρίων, αν σκεφτούμε ότι τα τελευταία χρόνια το – “ταρακουνημένο” και από την πανδημία […]

Newsletter